ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดเตรียมเอกสารเพื่อเสนอยื่นขอจดแจ้งคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดเตรียมเอกสารเพื่อเสนอยื่นขอจดแจ้งคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

เมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดเตรียมเอกสารเพื่อเสนอยื่นขอจดแจ้งคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566 ซึ่งได้รับเกียรติจาก อ.ดร.ผ่องศรี เวสารัช เป็นวิทยากร บรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดเตรียมเอกสารเพื่อเสนอยื่นขอจดแจ้งคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเตรียมเอกสารเพื่อเสนอขอยื่นขอจดแจ้งคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา สำหรับคณาจารย์ นักวิจัย  คลากร ผู้สนใจ รวมทั้งผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง 2.เพื่อเป็นระบบและกลไกสำหรับเสริมสร้างแนวทางการปิดเล่มรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ของผู้วิจัย ภายใต้เงื่อนไข หลักฐานการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และหลักฐาน การเสนอขอยื่นขอจดแจ้งการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา สำหรับปิดเล่มรายงานการวิจัยและเบิกจ่ายงบประมาณส่วนประกันผลงานวิจัย

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว