ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณรายได้ ปี 2566

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณรายได้ ปี 2566

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณรายได้ ปี 2566

1.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงประเด็นการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อให้เกิดนวัตกรรม คณะวิทยาการจัดการ
วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 8.30 – 12.00 น.  สถานที่:  ห้องประชุมนพมาศ อาคาร 3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงประเด็นการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อให้เกิดนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 13.00 – 16.30 น. สถานที่:  ห้องประชุมนพมาศ อาคาร 3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
3.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงประเด็นการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อให้เกิดนวัตกรรม คณะครุศาสตร์
วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 13.00 – 16.30 น. สถานที่:  ห้องประชุมนพมาศ อาคาร 3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
4.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงประเด็นการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อให้เกิดนวัตกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 8.30 – 12.00 น. สถานที่:  ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้เกิดนวัตกรรมตามความเชี่ยวชาญของแต่ละคณะ และเตรียมเสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอกและทุนมหาวิทยาลัย

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว ทุนวิจัย