วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปีที่ ๑๕

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปีที่ ๑๕

ด้วยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ ส่งเสริม สนับสนุนผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ด้านการกีฬา การพลศึกษา การสร้างเสริมสุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา อุตสาหกรรมการกีฬา นันทนาการ การท่องเที่ยวการศึกษา และอื่น ๆ

บัดนี้ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้จัดทำวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – เมษายน ๒๕๖๖) เรียบร้อยแล้ว ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านเพื่อประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ฉบับดังกล่าวในหน่วยงานของท่านผ่านทาง QR – Code ที่แนบ มาพร้อมนี้ หรือ https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TNSUJournal/index ทั้งนี้ หากประสงค์ส่งบทความ

เพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ สามารถศึกษารายละเอียดในการส่งบทความได้ที่ https://he02.tci-thaijo.org/

index.php/TNSUJournal หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ ๐ ๓๘๐๕ ๔๒๑๙

Loading

ข่าว นำเสนอผลงานระดับชาติ / นานาชาติ / ประกวดรางวัล