เปิดรับข้อเสนอการวิจัยในประเด็นเรื่อง “สังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society)”

เปิดรับข้อเสนอการวิจัยในประเด็นเรื่อง “สังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society)”

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมโครงการ e-ASIA Joint Research Program ประจำปี ๒๕๖๗ (FY2024)

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เข้าร่วมการเป็นสมาชิกในโครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการทำวิจัยร่วมในระดับนานาชาติ และส่งสริมให้เกิดการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของภูมิภาคเอเชียตะวันออก ซึ่งจากการดำเนินงานความร่วมมือดังกล่าว หน่วยงานประเทศสมาชิก จำนวน ๕ หน่วยงาน จาก ๔ ประเทศ ได้เห็นชอบที่จะเปิดรับข้อเสนอการวิจัยในประเด็นเรื่อง “สังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society)” (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

ในการนี้ วช. ใคร่ขอแจ้งกำหนดการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมโครงการ e-ASIA JRP ประจำปี ๒๕๖๗ (FY2024) ดังนี้
๑. เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มกราคม – ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖
๒. นักวิจัยต้องลงทะเบียนและยืนยันส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบ NRIIS (National ResearchInnovation Information System) ทาง http://nris.nrct.go.th ภายในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น.
๓. หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัยต้องรับรองข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRIIS ภายในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖’๖ เวลา ๑๖.๓๐ น.

ไฟล์ดาวน์โหลด

บันทึก+สำเนาประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติฯ.pdf

Loading

ข่าว ทุนวิจัย