เปิดรับบทความ วารสารเกษตรรำไพ

เปิดรับบทความ วารสารเกษตรรำไพ

ด้วยคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ได้จัดทำวารสารเกษตรรำไพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเผยแพร่บทความวิจัยของคณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ในสาขาวิชาทางด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์การอาหาร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาศาสตร์เกษตรและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง วารสารเกษตรรำไพ กำหนดตีพิมพ์ ปีละ ๓ ฉบับ โดยเปิดรับบทความเข้าร่วมพิจารณาตีพิมพ์ฉบับปฐมฤกษ์ (มกราคม – เมษายน ๒๕๖๖) ผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความเข้ารับการพิจารณาเพื่อลงตีพิมพ์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นอกจากนี้ผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความ เข้ารับการพิจารณา เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารฉบับต่อ ไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการส่งบทความรายละเอียดการส่งบทความวิจัยดังเอกสารแนบ

ในการนี้ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จึงขอประชาสัมพันธ์ มายังหน่วยงานของท่าน ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต นักศึกษาที่มีความสนใจในการเสนอเพื่อตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารดังกล่าว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่สนใจมีความประสงค์ตีพิมพ์ โดยสามารถติดต่อสอบถามกองบรรณาธิการ ผู้ประสานงาน และส่งบทความวิจัยผ่านทางเว็บไซต์ https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/kaset_rbruj/index

ไฟล์ดาวน์โหลด

บันทึกข้อความ+ข้อมูลเบื้องต้น.pdf

Loading

ข่าว นำเสนอผลงานระดับชาติ / นานาชาติ / ประกวดรางวัล