อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ในระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมแคนทารี โคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้ทราบถึงลักษณะของงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้อย่างถูกต้อง

ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ใคร่ขอเรียนเชิญท่นเข้าร่วมอบรมฯ และขอความอนุเคราะห์พิจารณาส่งบุคลากรในสังกัดของท่านเพื่อให้ได้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ โดยมีค่าใช้จ่ายใน การลงทะเบียนท่านละ ๒,๕00 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) (ราคานี้ไม่รวมค่าที่พัก และค่าเดินทาง) ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้เต็มจำนวนจากต้นสังกัด ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว

ไฟล์ดาวน์โหลด

โครงการ+โปสเตอร์+กำหนดการ.pdf

 

Loading

ข่าว อบรม / สัมนา