การถอดบทเรียนกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกับ BCG Model

การถอดบทเรียนกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกับ BCG Model

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัด โครงการอภิปรายการถอดบทเรียนกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกับ BCG Model ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการส่งเสริมการตลาด 

เพื่อถอดบทเรียนกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกับ BCG Model ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

โดย มีการอภิปรายการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกับ BCG Model

โดย 1. คณบดีหรือผู้แทน คณะครุศาสตร์
2. คณบดีหรือผู้แทน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. คณบดีหรือผู้แทน คณะวิทยาการจัดการ
4. คณบดีหรือผู้แทน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. รองอธิการหรือผู้แทน ราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว