ขนมกล้วยธัญพืช

ขนมกล้วยธัญพืช

โครงการวิจัย การพัฒนาผู้ประกอบการด้านอาหารสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ

ขนมกล้วยธัญพืช วิทยากร อาจารย์รมิดา พรหมสุเนตร

ชื่อผู้วิจัย

สุชาดา ธโนภานุวัฒน์

พรศิริ กองนวล ณัฐกาญ

ธีรบวรกุล ปรัชญา เหลือเจริญ

Loading

นวัตกรรม จากงานวิจัย นวัตกรรมงานวิจัย