น้ำเกสรดอกบัวหลวง

น้ำเกสรดอกบัวหลวง

โครงการวิจัย การพัฒนาผู้ประกอบการด้านอาหารสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ

น้ำเกสรดอกบัวหลวง วิทยากร อาจารย์รมิดา พรหมสุเนตร

ชื่อผู้วิจัย

สุชาดา ธโนภานุวัฒน์

พรศิริ กองนวล

ณัฐกาญ ธีรบวรกุล

ปรัชญา เหลือเจริญ

 

Loading

นวัตกรรม จากงานวิจัย นวัตกรรมงานวิจัย