ขนมเปียกปูนกะทิสด

ขนมเปียกปูนกะทิสด

โครงการวิจัย การพัฒนาผู้ประกอบการด้านอาหารสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ

ขนมเปียกปูนกะทิสด วิทยากร อาจารย์ศศิอาภา บุญคง

ชื่อผู้วิจัย

สุชาดา ธโนภานุวัฒน์

พรศิริ กองนวล

ณัฐกาญ ธีรบวรกุล

ปรัชญา เหลือเจริญ

Loading

นวัตกรรม จากงานวิจัย นวัตกรรมงานวิจัย