สลัดไก่อบ น้ำสลัดมะยงชิด

สลัดไก่อบ น้ำสลัดมะยงชิด

โครงการวิจัย การพัฒนาผู้ประกอบการด้านอาหารสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ

สลัดไก่อบ น้ำสลัดมะยงชิด วิทยากร อาจารย์รมิดา พรหมสุเนตร

ชื่อผู้วิจัย

สุชาดา ธโนภานุวัฒน์

พรศิริ กองนวล

ณัฐกาญ ธีรบวรกุล

ปรัชญา เหลือเจริญ

Loading

นวัตกรรม จากงานวิจัย นวัตกรรมงานวิจัย