แกงเขียวหวานไก่นุ่ม

แกงเขียวหวานไก่นุ่ม

โครงการวิจัย การพัฒนาผู้ประกอบการด้านอาหารสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ

แกงเขียวหวานไก่นุ่ม วิทยากร อาจารย์ข่ายทอง ชุนหสุวรรณ

ชื่อผู้วิจัย

สุชาดา ธโนภานุวัฒน์

พรศิริ กองนวล

ณัฐกาญ ธีรบวรกุล

ปรัชญา เหลือเจริญ

Loading

นวัตกรรม จากงานวิจัย นวัตกรรมงานวิจัย