จดหมายข่าว วช. ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๑๔๔ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

จดหมายข่าว วช. ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๑๔๔ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดทำ “จดหมายข่าว วช.” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม และเพื่อเผยแพร่บทความผลงานวิจัยและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน

ในการนี้ วช. ขอมอบ “จดหมายข่าว วช.” ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๑๔๔ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ให้แก่หน่วยงานของท่านเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ สามารถเข้าชมและดาวน์โหลดไฟล์ “จดหมายข่าว วช.” ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๑๔๔ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ได้ที่เว็บไซต์ https://www.nrct.go.th หรือคัดลอกลิงก์จดหมายข่าว วช. ได้ที่ https://nrct.go.th/nrctnewsletter หรือสแกนที่ QR code จดหมายข่าว วช. ที่ระบุไว้ท้ายหนังสือฉบับนี้ พร้อมกันนี้ วช. ขอความอนุเคราะห์ท่านหรือบุคลากรของท่านตอบ “แบบสอบถาม ความคิดเห็นเพื่อการพัฒนา “จดหมายข่าว วช.” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ” โดยคัดลอกลิงก์แบบสอบถามฯ ได้ที่ https//bit.ly/nrctnewsletter-2566 หรือสแกนที่ QR code แบบสอบถามฯ ที่ระบุไว้ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และ ตอบแบบสอบถามฯ ด้วย และขอขอบคุณในความอนุเคราะห์มา ณ โอกาสนี้

ไฟล์ดาวน์โหลด

บันทึกข้อความ.pdf

 

Loading

ข่าว