ประชุมวิชาการนานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 57

ประชุมวิชาการนานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 57

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรายกัฎสุราษฏร์ธานี ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในนามของสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) และที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิหยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร) กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 57 (The International and 57 National Graduate Research Conference) หัวข้อ CO-TOPIA and Research for Sustainable Development in Digital Tanstornation Era ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ ณ โครงการจัตตั้ง สถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวและสหวิพยาการสมุย อำเกอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับ คณาจารย์ นักวิจัย วิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้นำเสนอผลการวิจัยสู่สาธารณะ ตลอดจนเพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครีอข่ายด้านการวิจัย และนำไปสู่การใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลด้านดิจิทัล

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ (The international and 57 National Graduate Research Conference) ไปยังคณาจารย์ นักวิจัย วิชาการ และนักศึกษา ระตับบัณฑิตศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ เพื่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย โดยสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สามารถดูรายละเอียดพร้อมทั้งลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://ingrc2023.sru.ac.th/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอมรรัตน์ คงพันธ์ โทรศัพท์ 089-725-6945

ไฟล์ดาวน์โหลด

บันทึกข้อความ+โปสเตอร์.pdf

Loading

ข่าว นำเสนอผลงานระดับชาติ / นานาชาติ / ประกวดรางวัล