ประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านนิติศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ ๑

ประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านนิติศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ ๑

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒0 ปีของการก่อตั้งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับภาคีเครือข่ายได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านนิติศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ ๑ ภายใต้หัวข้อ “นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์หลอมรวมพัฒนาสังคม” ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และใช้วิธีการนำเสนอบทความแบบปากเปล่าผ่านระบบประชุมทางไกล (โปรแกรม Zo๐m) เพื่อให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไปและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านนิติศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้มีโอกาส นำเสนอผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และได้มีการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย และนักวิชาการอื่น ๆ

ในการนี้ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญร่วมส่งบทความพร้อมขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความไปยังบุคลากรที่สนใจ เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติข้างต้น โดยมีเนื้อหาบทความด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยบทความดังกล่าวจะได้รับการตรวจประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากหลากหลายหน่วยงาน ซึ่งผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและจัดส่งบทความผ่นระบบออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์ https://psulaw.psu.ac.th/conference/home ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓0 เมษายน ๒๕๖๖

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานประชุมวิชาการฯได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ได้เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค .๔๐๙.๖/ว๙๕ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๙ คำสั่งทบวงมหาวิทยาลัยที่ ๙๙/๒๕๓๕ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๓๕ และคำสั่งสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ รวมถึงระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

ไฟล์ดาวน์โหลด

บันทึก.pdf

Loading

ข่าว นำเสนอผลงานระดับชาติ / นานาชาติ / ประกวดรางวัล