ประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม ระดับชาติครั้งที่ ๓ และระดับนานาชาติครั้งที่ ๒

ประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม ระดับชาติครั้งที่ ๓ และระดับนานาชาติครั้งที่ ๒

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการ บรรยายพิเศษและนำเสนอผลงานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม ระดับชาติครั้งที่ ๓ และระดับนานาชาติครั้งที่ ๒ ในระหว่างวันที่ ๑0 – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม ของอาจารย์ นิสิต นักศึกษา และนักวิชาการผู้สนใจ

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินโครงการข้างต้นเป็นประโยชน์สูงสุดต่องานวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม จึงใคร่ขอเชิญบุคลากรในสังกัดของท่าน นิสิตนักศึกษา และนักวิชาการผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอบทความวิจัยตามรายละเอียดในเว็บไซต์ http://conference.skru.ac.th/Con23/index.php หรือQR Code ท้ายหนังสือนี้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับอนุมัติจากต้นสังกัดแล้วสามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หมายเลขโทรศัพท์ 074-260-2080

ไฟล์ดาวน์โหลด

บันทึก.pdf

Loading

ข่าว นำเสนอผลงานระดับชาติ / นานาชาติ / ประกวดรางวัล