การเสริมสร้างแนวทางการยกระดับคุณภาพวารสารตามเกณฑ์มาตรฐานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

การเสริมสร้างแนวทางการยกระดับคุณภาพวารสารตามเกณฑ์มาตรฐานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างแนวทางการยกระดับคุณภาพวารสารตามเกณฑ์มาตรฐานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของศูนย์ TCI มากขึ้น และเพื่อพัฒนาศักยภาพกองบรรณาธิการวารสาร ให้มีความรู้ความเข้าใจรายละเอียดเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการให้ชัดเจนมากขึ้น

วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ หมากผิน จาก วิทยากรจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย

ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี อาคาร 1 ชั้น 15 ในวันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 9.00-16.30 น.

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว