อภิปรายคุณสมบัตินักวิจัยดีเด่นเนื่องในงานประชุมวิชาการ “ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 7”

อภิปรายคุณสมบัตินักวิจัยดีเด่นเนื่องในงานประชุมวิชาการ “ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 7”

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 โครงการอภิปรายคุณสมบัตินักวิจัยดีเด่นเนื่องในงานประชุมวิชาการและนำเสนอ ผลงานระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 7”

เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่มีผลงานวิจัยด้านการวิจัยชุมชน และเพื่อเผยแพร่ผลงานบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

โดยมีคณะกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.โกศล มีคุณ
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย สุธาโนบล
  3. ดร.จินตนาภา โสภณ

 อาคาร 2 ชั้น 12 ในวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 9.00-16.30 น.

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว