การวิพากษ์หัวข้อ ข้อเสนอโครงการวิจัย (One Page)

การวิพากษ์หัวข้อ ข้อเสนอโครงการวิจัย (One Page)

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวิพากษ์หัวข้อ ข้อเสนอโครงการวิจัย (One Page)” เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้เกิดนวัตกรรมและเตรียมเสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอกและทุนมหาวิทยาลัย

วิทยากรโดย ผศ.ดร.ผุสดี บุญรอด

ห้องประชุมนพมาศ อาคาร 3 ชั้น 5 ในนพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 13.00-16.30 น.

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว