การพัฒนาคู่มือวิธีดำเนินการมาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (SOPs)

การพัฒนาคู่มือวิธีดำเนินการมาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (SOPs)

เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2566 โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาคู่มือวิธีดำเนินการมาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (SOPs)”

เพื่อพัฒนาคู่มือวิธีดำเนินการมาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (SOPs) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่ระบบการรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (National Ethics Committee Accreditation System of Thailand: NECAST)

วิทยากรโดย ดร.ผ่องศรี  เวสารัช – ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ห้องประชุมนพมาศ อาคาร 3 ชั้น 5 ในวันที่ 27-28 เมษายน 2566 เวลา 13.00-16.30 น.

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว