แผนยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2566-2570

แผนยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2566-2570

แผนยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ. 2566-2570

ได้จัดทำขึ้นเพื่อนำมาใช้กำหนดทิศทางการพัฒนา และเป็นกรอบหรือแนวทางในการดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

เอกสารดาวน์โหลด

https://drive.google.com/file/d/18tl5UZX251PTst5l868POyIvRkoBDDmt/view?usp=sharing

Loading

เอกสารสถาบันวิจัยและพัฒนา แผนยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา