สร้างความร่วมมือ “การพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง”

สร้างความร่วมมือ “การพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง”

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) พร้อมขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์วิชาการสุขภาวะเขตเมือง

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร ๓ ชั้น ๕ มหาวิทยาลัย ราชภัฏธนบุรี สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา และตัวแทนจากคณะ ได้แก่ ดร.พรศิริ กองนวล รองอธิการบดี ดร.วีรชัย คำธร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัยธร วิชัยดิษฐ์ และอาจารย์พฤกษา ดอกกุหลาบ คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติมา เกตุแก้ว และผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติยา โต๊ะทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนายธุวพล คงน้อย สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการสร้างความร่วมมือ “การพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง” เพื่อยกระดับการพัฒนากลไก กระบวนการ และการสร้างสุขภาวะแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ในการนี้นายจารึก ไชยรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ (สนพ.) ได้อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในการจัดตั้ง “ศูนย์วิชาการสุขภาวะเขตเมือง” ตามพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยราภัฏธนบุรีรับผิดชอบดูแล ได้แก่ เขตบางคอแหลม เขตคลองสาน เขตทุ่งครุ ซี่งเป็นการขับเคลื่อนต่อจากการจัดทำธรรมนูญสุขภาพระดับเขต โดยทั้งงสองฝ่ายมุ่งหวังให้เกิดการขับเคลื่อนเกี่ยวกับสุขภาวะของชุมชนในทุกมิติและทำให้พื้นที่ของกรุงเทพมหานครมีการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว