ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัยจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564นั้น สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงได้จัดทำประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัย จำนวน 3 ประเภท ดังนี้

1) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(แบบสรุปการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ต้องเป็นการลงนามรับรองจากชุมชนหรือหน่วยงานที่นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์)
2) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเภทการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research)
3) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเภทงานวิจัยสำหรับนักศึกษา
4) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเภทงานวิจัยสำหรับนักศึกษา
**ทั้งนี้ข้อเสนอโครงการวิจัยต้องผ่านหัวหน้าหน่วยงานในบันทึกนำส่ง ก่อนส่งสถาบันวิจัยฯ

***ภายในวันที่ 29 มกราคม 2564

ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัย จำนวน 3 ประเภท

1. ประกาศให้ทุน ประเภททั่วไป และแบบฟอร์ม  คลิก!!!

2. ประกาศให้ทุน ประเภท R2R และแบบฟอร์ม คลิก!!!

3. ประกาศให้ทุน ประเภท ทุนนักศึกษา และแบบฟอร์ม คลิก!!!

 

Loading

ทุนวิจัย