การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต

การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต

โครงการบรรยายเรื่อง “การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต : Journal of Community Development and Life Quality”

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง และผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการบรรยายเรื่อง “การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต : Journal of Community Development and Life Quality”

วิทยากร โดย ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประธานเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน
โดย สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากรและเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
ในวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 13.30-15.30 น.

บรรยายผ่านระบบออน์ไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams
****ปิดรับสมัครวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 )****
สมัครได้ที่

https://forms.gle/bvnJijCrxMJgZ59m8

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ email – thaiwest.su@gmail.com

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา อบรม / สัมนา