การประเมินศักยภาพและแนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชนด้วยการวิจัยและบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)

การประเมินศักยภาพและแนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชนด้วยการวิจัยและบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย : “การประเมินศักยภาพและแนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชนด้วยการวิจัยและบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)”

เพื่อประเมินศักยภาพและแนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชนด้วยการวิจัยและบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)

โดยเป็นการประชุมทางไกล (Zoom Meeting) จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 08.30-14.30 น.

ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา