เลื่อนการจัดอบรมหลักสูตร “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์” รุ่นที่ 1/2564

เลื่อนการจัดอบรมหลักสูตร “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์” รุ่นที่ 1/2564

เนื่องด้วยมีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่องแนวทางในการปฏิบัติและมาตรการในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอเลื่อนการจัดอบรมหลักสูตร “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์” รุ่นที่ 1/2564 เป็นวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 ในเวลาและสถานที่เดิม

หากมีการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์จะแจ้งให้ทราบภายหลัง โปรดตรวจสอบอีเมล์และหน้าเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา