ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพ TCI รอบที่ 5 พ.ศ. 2568-2572

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพ TCI รอบที่ 5 พ.ศ. 2568-2572

เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพ TCI รอบที่ 5 พ.ศ. 2568-2572

วิทยากรโดย คุณชาตรี วงษ์แก้ว

เพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเว็บไซต์ของวารสารวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI ในรอบที่ 5 พ.ศ. 2568-2572

ในวันพุธที่ 6 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว