“วันนักวิจัยราชภัฎธนบุรี” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ปี พ.ศ. 2566

“วันนักวิจัยราชภัฎธนบุรี” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ปี พ.ศ. 2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัด โครงการ “วันนักวิจัยราชภัฎธนบุรี” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ปี พ.ศ. 2566 (8 กรกฎาคม) โดยมี อาจารย์สุทธิชัย ฉายเพชรากร – รองอธิการบดี เป็นผู้เปิดงานและ ดร.พรศิริ กองนวล – รองอธิการบดี ร่วมแจกโล่เชิดชูเกียรติเพื่อเป็นเกียรติแก่นักวิจัย

1) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่มีผลงานวิจัย
2) เพื่อเผยแพร่ผลงานบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว