โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบออนไลน์แก่คณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ในวันที่วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8

 

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว