โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพ TCI รอบที่ 5

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพ TCI รอบที่ 5

เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพ TCI รอบที่ 5 พ.ศ. 2568-2572

เพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเว็บไซต์ของวารสารวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCIในรอบที่ 5 พ.ศ. 2568-2572

ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว