โครงการมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)

โครงการมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)

เมื่อวันที่ 7-11 สิงหาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการ โครงการมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023) รวมถึงการจัดภาคการประชุม ในหัวข้อ “การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับพื้นที่คุ้งบางกระเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการให้เกิดความยั่งยืน” ในวันที่ 9 สิงหาคม 2566

  1.  เพื่อจัดนิทรรศการและภาคการประชุมเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
  2.  สร้างสัมพันธ์ภาพกับเครือข่ายด้านการวิจัย

ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว