เขตยานนาวา ประชุมเชิงปฏิบัติการรวบรวมและวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพ

เขตยานนาวา ประชุมเชิงปฏิบัติการรวบรวมและวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพ

สถาบันวิจัยได้เข้าร่วมงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการรวบรวมและวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพ เขตยานนาวา ตามการประกาศเจตนารมณ์ร่วม 10 หน่วยงาน ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับกรุงเทพมหานคร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ เพื่อ “ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง” สนับสนุนกรุงเทพมหานคร เรื่อง “เสริมสร้างกลไกภาคประชาสังคมเข้มแข็งผ่านกองทุนสุขภาพกรุงเทพมหานคร” ในงานสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2565

โดยมีเข้าผู้ร่วมคือ

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตร.วินัยธร วิชัยดิษฐ์
  2. อาจารย์สมชาย ศรีรักษ์
  3. อาจารย์สุระพงษ์ สีหมอก
  4. นายธุวพล คงน้อย -รองผู้อำนวยการสถาบนวิจัยและพัฒนา
  5. ว่าที่ร้อยตรีจิรโรจน์ ธรรมสโรช – นักวิชาการ

ณ โรงแรมเดอะควอเตอร์ เจ้าพระยา บาย ยูเอชจี กรุงเทพฯ เมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน 2566

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว