เขตทวีวัฒนา เขตทุ่งครุ การเสริมศักยภาพชุมชนพัฒนาโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร

เขตทวีวัฒนา เขตทุ่งครุ การเสริมศักยภาพชุมชนพัฒนาโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร

สถาบันวิจัยได้เข้าร่วมงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพชุมชนพัฒนาโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร พื้นที่เขตทวีวัฒนา และพื้นที่เขตทุ่งครุ ตามการประกาศเจตนารมณ์ร่วม 10 หน่วยงาน ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับกรุงเทพมหานคร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ เพื่อ “ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง” สนับสนุนกรุงเทพมหานคร เรื่อง “เสริมสร้างกลไกภาคประชาสังคมเข้มแข็งผ่านกองทุนสุขภาพกรุงเทพมหานคร” ในงานสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2565

โดยมีเข้าผู้ร่วมคือ

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติมา เกตุแก้ว
  2. อาจารย์สุระพงษ์ สีหมอก
  3. นายธุวพล คงน้อย -รองผู้อำนวยการสถาบนวิจัยและพัฒนา

ณ โรงแรมเดอะควอเตอร์ เจ้าพระยา บาย ยูเอชจี กรุงเทพฯ เมื่อวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2566

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว