การประชุม ISCN การพัฒนาเมือง พื้นที่คลองฝั่งธนฯ Local Think Tank ครั้งที่ 1 : เพื่อนบ้านพบเพื่อนเมือง

การประชุม ISCN การพัฒนาเมือง พื้นที่คลองฝั่งธนฯ Local Think Tank ครั้งที่ 1 : เพื่อนบ้านพบเพื่อนเมือง

การประชุม ISCN การพัฒนาเมือง พื้นที่คลองฝั่งธนฯ Local Think Tank ครั้งที่ 1 : เพื่อนบ้านพบเพื่อนเมือง
การประชุม ISCN การพัฒนาเมือง พื้นที่คลองฝั่งธนฯ Local Think Tank ครั้งที่ 1 : เพื่อนบ้านพบเพื่อนเมือง เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับ urban action, IUCN, SEMEO SEPs, Beyond City Thailand Platform, สถาบันอาศรมศิลป์, สถาบันคลังสมองของชาติ, สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, สถาบันศศินทร์ฯ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยสยาม, คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล, กลุ่มยังธน, Google US, 3C Project, CROSSs และ mor and farmer โดยรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภีฏธนบุรี ดร.พรศิริ กองนวล และอาจารย์ณัฐกาญ ธีรบวรกุล รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ดร.พรศิริ กองนวล ได้ร่วมนำเสนอโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา