มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจัดประชุมเครือข่ายยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสมุทรปราการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจัดประชุมเครือข่ายยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสมุทรปราการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจัดประชุมเครือข่ายยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสมุทรปราการ

ดร.พรศิริ กองนวล รองอธิการบดี ดร.วีรชัย คำธร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์วสุธิดา นักเกษม ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมประชุมเครือข่ายยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ โดยมีดร.วิชัย จันทร์จำรูญ เป็นประธานในการประชุม โดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก มหาวิทยาลัยหัวเฉียวพระเกียรติ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และหน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดทำร่างข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสมุทรปราการ เพื่อให้จังหวัดนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดการประสานเชื่อมโยงในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเป็นภาพรวมของจังหวัดสมุทรปราการ

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา