อบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 3/2566 (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)

อบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 3/2566 (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัด โครงการอบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 3/2566 (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ) เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์

โดยมี ดร.พรศิริ กองนวล รองอธิการบดี เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ

วิทยากรโดย ดร.ผ่องศรี เวสารัช มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว