ติดตามและดูงานวิจัยเพื่อต่อยอดไปสู่นวักรรม และชุมชน

ติดตามและดูงานวิจัยเพื่อต่อยอดไปสู่นวักรรม และชุมชน

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัดให้นักวิจัยได้พบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง
อธิการบดี
เพื่อติดตามและดูงานวิจัยเพื่อต่อยอดไปสู่นวักรรม และชุมชน

ในวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว