อบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2567 

อบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2567 

เชิญเข้าร่วม การอบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2567 

วิทยากรโดย

  1. ดร.ผ่องศรี เวสารัช ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีและอนุกรรมการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  2. ดร. วีรชัย คำธร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
  • เพื่อให้ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มสมรรถนะของคณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจวิธีปฏิบัติในการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการการวิจัยในมนุษย์ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง

ในวันที่  10 เมษายน 2567 เวลา 08:30 น. – 16:30 น. ณ ห้องประชุม 50 ปี อาคาร 1 ชั้น 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

อัตราค่าลงทะเบียน (รวมค่าอาหารและใบประกาศนียบัตร)
          บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (รวมทั้งนักศึกษา) ชำระค่าลงทะเบียน 300 บาท
บุคคลภายนอก ชำระค่าลงทะเบียน 500 บาท

ลงทะเบียนได้ที่ลิ้งค์ https://forms.gle/GmxE5uU5V2irdHuRA

เอกสารดาวน์โหลด โครงการ + กำหนดการ

https://drive.google.com/file/d/1N0Ki5H7AT8bJZTDD3JHe1nLiBxoQQYir/view?usp=drive_link

Loading

ไม่มีหมวดหมู่