กิจกรรม สร้างประสบการณ์ปฏิบัติธรรมแบบเพ่งกสิณเพื่อเสริมสร้างจิตลักษณะความงอกงามเบิกบานแห่งจิตใจ

กิจกรรม สร้างประสบการณ์ปฏิบัติธรรมแบบเพ่งกสิณเพื่อเสริมสร้างจิตลักษณะความงอกงามเบิกบานแห่งจิตใจ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัดกิจกรรม สร้างประสบการณ์ปฏิบัติธรรมแบบเพ่งกสิณเพื่อเสริมสร้างจิตลักษณะความงอกงามเบิกบานแห่งจิตใจ ภายใต้โครงการ Happy University

เพื่อให้ความรู้การปฏิบัติธรรมเชิง พุทธศาสนา และเชิงจิตวิทยา

โดยมีวิทยากร

  1. ผศ.ดร.วงศกร เพิ่มผล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  2. ดร.วีรชัย คำธร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
  3. นายสราวุธ สมทรัพย์ นิสิตปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว