สวพ. มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ศึกษาดูงาน

สวพ. มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ศึกษาดูงาน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้ต้อนรับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ในการศึกษาดูงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนงานวิจัยสำหรับมหาวิทยาลัย และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารงานวิจัยร่วมกัน

โดยมี ดร.พรศิริ  กองนวล รองอธิการบดี เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ

ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมนพมาศ อาคาร 3 ชั้น 5

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว