การจัดการความรู้ด้านการวิจัย: การพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1

การจัดการความรู้ด้านการวิจัย: การพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1

เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้ด้านการวิจัย: การพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพ” ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1

  1. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ระหว่างนักวิจัยและนักวิจัยกับผู้ทรงคุณวุฒิ
  2. เพื่อความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ การดำเนินวิจัยให้เป็นตามข้อเสนอโครงการและวัตถุประสงค์การวิจัยมีความถูกต้องตามขั้นตอนระเบียบ วิธีวิจัย และมีคุณภาพ

โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมอภิปราย

  1. พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม ผศ.ดร
  2. รศ.ดร.สมสรรญก์ วงษ์อยู่น้อย
  3. ผศ.ดร.อภิศักดิ์ คู่กระสังข์
  4. ผศ.ดร.เพ็ญนภา หวังที่ชอบ
  5. รศ.ดร.ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด
  6. ผศ.รุจิราภา  งามสระคู
  7. รศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน
  8. ดร.จินตนาภา โสภณ

ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ  ห้อง 2122, 2125, 2126, 2128 อาคาร 2 ชั้น 12

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว