ประชุมอภิปราย “การทำวิจัยให้มีคุณภาพถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย” ครั้งที่ 2

ประชุมอภิปราย “การทำวิจัยให้มีคุณภาพถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย” ครั้งที่ 2

เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัด โครงการประชุมอภิปราย “การทำวิจัยให้มีคุณภาพถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย” ครั้งที่ 2

 1. เพื่อจัดประชุมทำสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย งบประมาณรายได้  ปี พ.ศ.2566
 2. พื่อสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ได้แก่จรรยาวิชาชีพนักวิจัย ระเบียบฯ ว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย ระเบียบการเบิก-จ่าย การปฏิบัติตามสัญญารับทุน และการปฏิบัติตามกลุ่มตรวจสอบภายใน

โดยมี ดร.พรศิริ  กองนวล รองอธิการบดี เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ

วิทยากรโดย

 1.  ดร.พรศิริ กองนวล รองอธิการบดี
  – ชี้แจงนโยบาย แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการวิจัย ปี 2567
 2. คุณจิรายุ พลับสวาท – ผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุ
  – ชี้แจงเรื่องการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย
 3. ดร.วีรชัย คำธร- ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
  – ชี้แจงเรื่องการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 4. กลุ่มงานกฎหมายและวินัย คุณเอื้อมพร บ่อทอง ผู้ดำเนินการอภิปราย
  – ชี้แจงการดำเนินโครงการวิจัยตามสัญญา

ในวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว