ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนของสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2567”

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนของสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2567”

เมื่อวันที่ 11 – 12 มกราคม 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
“การจัดทำแผนของสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2567”

  1. เพื่อจัดทำแผนของสถาบันวิจัยและพัฒนาปี 2567 ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์วิจัย แผนปฏิบัติการ แผนประกันคุณภาพการศึกษา แผนพัฒนาบุคลากร แผนบริการวิชาการ และแผนบริหารความเสี่ยง
  2. เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดทำแผนของสถาบันวิจัยและพัฒนา
  3. เพื่อให้การดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นไปตามเป้าหมาย

โดยมี ดร.พรศิริ กองนวล รองอธิการบดี เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ

วิทยากรโดย คุณศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์   ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้ตรวจสอบทางวิชาการ ด้านสังคมสูงวัย วช.

                     รองประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ (มส.ผส.)

ในวันที่ 11 – 12 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 7 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว