ประชุมอภิปราย “การทำวิจัยให้มีคุณภาพถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย” ครั้งที่ 2

ประชุมอภิปราย “การทำวิจัยให้มีคุณภาพถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย” ครั้งที่ 2

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัด โครงการประชุมอภิปราย “การทำวิจัยให้มีคุณภาพถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย” ครั้งที่ 2

  1. เพื่อจัดประชุมทำสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย งบประมาณรายได้  ปี พ.ศ.2567
  2. เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ได้แก่จรรยาวิชาชีพนักวิจัย ระเบียบฯ ว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย ระเบียบการเบิก-จ่าย การปฏิบัติตามสัญญารับทุน และการปฏิบัติตามกลุ่มตรวจสอบภายใน

โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมอภิปราย

  1. ดร.พรศิริ กองนวล รองอธิการบดี
  2. คุณจิรายุ พลับสวาท ผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุ
  3. ดร.วีรชัย คำธร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
  4. คุณเอื้อมพร บ่อทอง กลุ่มงานกฎหมายและวินัย

ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 ณ  ห้อง 2126 อาคาร 2 ชั้น 12

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว