ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่  2/2567 

ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่  2/2567 

เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัด การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่  2/2567 

โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีร่วมอภิปราย

 1. ดร.ผ่องศรี เวสารัช
 2. อาจารย์สุทธิชัย ฉายเพชรากร
 3. พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม,ผศ.ดร.
 4. รองศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ หมากผิน
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนพล ทองยืน
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชกร วงษ์คำชัย
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพงา เพ็งนาเรนทร์
 8. นายสมบัติ ทองสวัสดิ์
 9. นางปิ่นทอง วงษ์สกุล
 10. ดร.วีรชัย คำธร
 11. อาจารย์อมรรัตน์ ชัยกฤษฎาการ
 12. นายบุญชัย เอื้ออรุณกิจ

ใน วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08:30 น. – 16:30 น. ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

 

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว