มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้าร่วม งานสมัชชากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้าร่วม งานสมัชชากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดสมัชชากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2567 “ร่วมสร้างมหานครแห่งโอกาสและความเป็นธรรม เพื่อสังคมสุขภาวะ” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567 ณ ลานคนเมืองและศาสลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า เขตพระนคร ซึ่งเป็นกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ที่จัดขึ้นตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550

ในงานดังกล่าว ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ดร.พรศิริ กองนวล รองอธิการบดี เข้าร่วมการเสวนาการเปิดตัว ศูนย์วิชาการสุขภาวะเขตเมือง สำหรับกิจกรรมหลักของงานสมัชชาสุขภาพกรุงเทพฯ   ในครั้งนี้ ได้มีการจัดเวทีสานพลังเสวนานโยบายสาธารณะ (Policy Dialogue) ใน 4 ประเด็น ได้แก่ 1. ธรรมนูญสุขภาพกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563 2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิในกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับภาวะวิกฤต และสุขภาพดีทุกช่วงวัยด้วยระบบบริการสุขภาพเขตเมืองที่เน้นคุณค่า 3. การสานพลังพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาวะของชุมชน 4. การจัดการหาบเร่แผงลอยและการใช้พื้นที่สาธารณะ และพื้นที่เศรษฐกิจปลอดภัย ภายใต้ความหลากหลาย ซึ่งในประเด็นที่ 4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัยธร วิชัยดิษฐ์ และอาจารย์สมชาย ศรีรักษ์ ได้เข้าร่วมเป็นทีมวิชาการในการเก็บและสรุปในประเด็นดังกล่าว นอกจากนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ยังได้นำการถอดบทเรียนกระบวนการการจัดทำธรรมนูญสุขภาพใน 12 เขตนำร่องเข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการ พร้อมทั้งตัวแทนจากมหาวิทยาลัยได้ขึ้นรับประกาศเกียรติคุณ   เป็นหน่วยงาน องค์กร ชุมชน “เสริมสร้างสุขภาวะ” พื้นที่เขตเมือง จาก รองศาสตราจารย์ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว