มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  และสำนักงานเขตยานนาวา และสำนักงานเขตหนองแขมประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานเขตยานนาวา และสำนักงานเขตหนองแขมประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพ

วันที่ 8 มี่นาคม 2567 ณ ห้องประชุม โรงแรมเดอะควอเตอร์ เจ้าพระยา บาย ยูเอชจี กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานเขตยานนาวา สำนักงานเขตหนองแขม องค์กรชุมชน และประชาชนในพื้นที่เขตยานนนาวา และเขตหนองแขม เปิดเวทีสมัชชาสุขภาพเขตยานนาวา และเวทีสมัชชาสุขภาพเขตหนองแขม เพื่อพิจารณาและประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพ ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดย ดร.วีรชัย คำธร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตจารย์ ดร.ธิติมา เกตุแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ภูธร กอดแก้ว คณะวิทยาการจัดการ นายธุวพล คงน้อย และ ว่าที่ร้อยตรีจิรโรจน์ ธรรมสโรช ตัวแทนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการในการวิพากษ์และส่งมอบธรรมนูญสุขภาพระดับเขต โดยธรรมนูญสุขภาพทั้ง 2 เขต เป็นการรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ ปัญหา ความต้องการของพื้นที่ ในมิติต่าง ๆ ได้แก่ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การศึกษา และสุขภาพ เพื่อเป็นข้อตกลงระหว่างชุมชน หน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ เพื่อนำไปใช้แก้ไข วางแผน และสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ภายในชุมชนและพื้นที่ นอกจากนี้ ธรรมนูญสุขภาพดังกล่าว สามารถนำไปใช้อ้างอิง เพื่อเขียนโครงการขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในกระบวนการครั้งต่อไป

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว