คลินิกบริการสร้างเสริมสุข “พุทธโภชนาการ”

คลินิกบริการสร้างเสริมสุข “พุทธโภชนาการ”

เมื่อวันอังคารที่  30 เมษายน 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัด กิจกรรม คลินิกบริการสร้างเสริมสุข “พุทธโภชนาการ”เพื่อเสริมสร้างการดูแลสุขภาพกายให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ

โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมอภิปราย พระมหาวัฒนะ นาคสุทฺโธ, ป.ธ.๙

ในวันอังคารที่  30 เมษายน 2567 เวลา 13:30 น. – 16:30 น. ณ ห้องประชุม 50 ปี อาคาร 1 ชั้น 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว