พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2564

พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2564

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัด โครงการอบรม เรื่อง “พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2564

  1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสาระสำคัญพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานวิจัยและนวัตกรรม แก่คณาจารย์ นักวิจัย ผู้ที่เกี่ยวข้อง
  2. เพื่อสนับสนุนให้ผลงานวิจัยให้สามารถพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

วิทยากรโดย นางสาวนิรดา วีระโสภณ

ในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 08:30 น. – 16:30 น. ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meetings)

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว