อบรมการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment: SROI) ของโครงการ 

อบรมการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment: SROI) ของโครงการ 

เมื่อวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment: SROI) ของโครงการ 

  1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบความสำคัญและแนวทางการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนของโครงการ
  2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เข้าใจกระบวนการของเส้นทางสู่ผลกระทบของงาน (Impact Pathway)
  3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถคำนวณผลกระทบของโครงการได้

วิทยากรโดย

  1. รศ.ดร.สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  2. ผศ.ดร.พลสราญ สราญรมย์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว